Regulamin

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Auto Universe Konrad Galicki z siedzibą w Posadowicach 22, 56-420 Bierutów wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: PL9111883912, Regon: 364561848, nr tel. 577 820 955, adres e-mail: kontakt.@autouniverse.pl

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.autouniverse.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony, felgi, koła.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Jakość Towarów

  1. Towary sprzedawane przez Sklep są towarami używanymi.
  2. Towary sprzedawane w sklepie pomimo że są używane, nadają się do dalszej eksploatacji.

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając formularz zamówienia na stronie zamówienia (Checkout);
  • przez telefon na numery: 577 820 955;
  • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: kontakt.autouniverse.pl).

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie przejść do kasy w celu wypełniania danych formularza dostawy towaru.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy ;
b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 577 820 955 lub kontakt za pomocą poczty e-mail na adres e-mail: kontatk@autouniverse.pl w celu wyjaśnienia niezgodności.

6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

7. Wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia wysyłane są w formie elektronicznej. Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiającym odczytywanie wiadomości e-mail i odbieranie dokumentów w formacie PDF.

8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (wiadomość e-mail), potwierdzenia złożenia Zamówienia.

§5 Dostawa i forma realizacji zamówienia

1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący.

2. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach pracy firmy kurierskiej w terminie 2-4 dni od daty zawarcia umowy.

4. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

5. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

6. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia oraz nr przesyłki do śledzenia statusu na stronie firmy kurierskiej.

7. Terminy i warunki płatności:

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • Za pobraniem – w przypadku płatności za pobraniem płatności należy dokonać w dniu dostarczenia Towaru, gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej
  • przelewem elektronicznym – w przypadku płatności przelewem elektronicznym płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na podany w formularzu nr konta bankowego Sprzedawcy.

8. Do każdego zamówienia Kupujący otrzymuje razem z przesyłką paragon. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT na dane wpłacającego chyba że klient poda inne dane do wystawienia faktury. Faktura VAT zostaje wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Na życzenie Klienta Faktura VAT zostanie przesłana za pośrednictwem poczty. W tym celu prosimy o informację na adres kontakt@autouniverse.pl.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady zużycia inne niż podane w opisie Towaru oraz przedstawione na załączonych zdjęciach kupowanego Towaru.

  • jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi inne ślady użytkowania niż były podane w opisie Towaru i przedstawione na zdjęciach Klient może odmówić przyjęcia Towaru. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: kontakt@autouniverse.pl

§9 Odstąpienie od umowy („zwrot” Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu w wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności za towar oraz wysyłkę towaru do Konsumenta, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Gwarancja

Na towar zakupiony w sklepie Sprzedawca udziela 2 tygodniowej gwarancji od daty zawarcia umowy.

§13 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu .